image
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มข.
            (ตรวจสอบสถานะคำขอ)

เอกสารดาวน์โหลด (Download)
IP คดีดัง

บทความเด่นน่ารู้

คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล

สำนักสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
ไทย           WIPO       ญี่ปุ่น
ยุโรป           จีน        ฮ่องกง
อเมริกา     นิวซีแลนด์


คู่มือ/เอกสารการบรรยาย
 
* คำถามน่ารู้
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

- การยื่นจดลิขสิทธิ์
- การยื่น มาตรา 52
- การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง
- ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง

แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร (ผ่านพาณิชย์จังหวัด)
-
ลิขสิทธิ์ (ระบบจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์)
- ลิขสิทธิ์ (แบบฟอร์มการยื่น ผ่านพาณิชย์จังหวัด)
- ระบบจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ทางอิเล็กทรอนิกส์


แบบฟอร์ม MOU ความร่วมมือภาคเอกชน
- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ภาษาไทย
- บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ภาษาอังกฤษ

- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ภาษาไทย
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ภาษาอังกฤษ
- ประกาศแนวปฏิบัติความร่วมมือ ฉบับที่ 715/2563

ประกาศ มข. ที่ 145/2564
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง
>> อบรม <<
ข่าวกิจกรรม/การอบรม


ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม
"การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียน
การสอน" วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุม ED-TEAL ชั้น 4
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>>ตรวจสอบรายชื่อ


ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่สนใจใช้ฐานข้อมูล Patsnap หรือ Clarivate Analytics เพื่อทำ Patent landscape / Patent mapping ติดต่อส่งข้อมูลได้ที่ ip@kku.ac.th
โดย แจ้งชื่อและข้อมูลล่วงหน้า 1 วัน ในการขอรับ
username และ password
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม!

 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

   
IPchampion2018


ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ภาพกิจกรรม
งาน IP Marketing 2020 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
ณ สิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมผู้ประกอบการ OTOP ในวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2564
ณ โรงแรมสิริน เรสซิเดนท์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
IP for KKU Alumni ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม webcounterwebsite
แบบประเมิน