image
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Download)
คำถามน่ารู้

IP คดีดัง

บทความเด่นน่ารู้

คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล

สำนักสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
ไทย           WIPO       ญี่ปุ่น
ยุโรป           จีน        ฮ่องกง
อเมริกา     นิวซีแลนด์การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สำหรับ มข.)
- การยื่นจดลิขสิทธิ์ (สำหรับ มข.)


แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์


ประกาศ มข. ที่ 1040/2553
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง

กิจกรรมการอบรม
📣 📣 Business Incubation Challenge  📣📣
เปิดรับสมัคร นักธุรกิจไฟแรง ที่ต้องการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และธุรกิจของตัวเอ ง เพื่อคัดเลือกเข้าร่วม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ รับสมัครวันนี้ ถึงวันที่่
13 กรกฏาคม 2560 นี้นะคะ #KKUSP#SciencePark สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ ด้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Tel. 043-202697 085-0008164, 089-7127126
E-Mail : scpark@kku.ac.th
Website : sciencepark.kku.ac.th


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรม "Innovation Competition 2017 Food & Agricultual Products การประกวดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสายชล 095-715-5564 คุณกิตินภา 095-7159292

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ฟรี! "วิจัยเสร็จแล้วจะจดแจ้งลิขสิทธิ์หรือจดทะเบียนสิทธิบัตร /อนุสิทธิบัตร" ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ ติดต่อสอบถามได้ที่ 043-202733, 091-1295983 Email: jittla@kku.ac.th

ภาพกิจกรรมงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิต์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพกิจกรรมงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิต์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพกิจกรรมงาน Technology Show ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์ประชุมสิริกิต์ กรุงเทพฯ จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกร่างสิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

เอกสารประกอบการบรรยายเเรื่อง ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย) โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง ควมรู้เบื้องต้นสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา


ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ


สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน