หน้าแรก

Slide

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ โดยการบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคและประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

PlayPlay

สถิติการขอยื่นจด - ประจำปีงบประมาณ 2567

  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์ 0
  • อนุสิทธิบัตร 0
  • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 0
  • ลิขสิทธ์ 0
  • พันธู์พืช 0
  • พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และเซลล์เพาะเลี้ยง 0

สินค้าพร้อมจำหน่าย

ดูทั้งหมด

CATEGORIES

All Categories

Video Clip ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ดูทั้งหมด

กิจกรรม / อบรม

ดูทั้งหมด