image
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Download)
IP คดีดัง

บทความเด่นน่ารู้

คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล

สำนักสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
ไทย           WIPO       ญี่ปุ่น
ยุโรป           จีน        ฮ่องกง
อเมริกา     นิวซีแลนด์

 

คู่มือ/เอกสารการบรรยาย


* คำถามน่ารู้การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
- การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

- การยื่นจดลิขสิทธิ์
- การยื่น มาตรา 52

แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์


ประกาศ มข. ที่ 1040/2553
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง
ข่าวกิจกรรม/การอบรม

Catalog IP for KKU Alumni ครั้งที่ 2 ทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมถ่ายทอดในราคาพิเศษ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์และวิดิทัศน์ผลิตภัณฑ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "เครื่องหมายการค้า/
การโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างไรไม่ผิดกฎหมาย"
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม!


ภาพกิจกรรม
IP for KKU Alumni ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพกิจกรรม มข. คว้ารางวัล IP Champion ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IPchampion2018


ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455, 09-1129-5983
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม

แบบประเมิน