ระเบียบ/ประกาศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ระเบียบ/ประกาศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มข.

 • ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1899/2566 เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี/การอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
 • ประกาศอัตราค่าบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561
 • ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และเซลล์เพราะเลี้ยง พ.ศ. 2564
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1222/2566 เรื่องขั้นตอนการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1223/2566 เรื่องขั้นตอนการขอใช้ทรัพย์สินางปัญญา ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
 • ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1224/2566 เรื่องขั้นตอนการทำสัญญาทุนกรณีที่มีและไม่มีข้อตกลงสิทธิประโยชน์และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และสิ่งประดิษฐ์
 • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 715/2563 เรื่องแนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก
 • ประกาศเรื่องการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา)
 • ประกาศการวิจัยอื่นๆ(ติดต่อกองบริหารงานวิจัย)
 • กฎหมาย