ระเบียบ/ประกาศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ระเบียบ/ประกาศ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา มข.

  • ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการดำเนินการด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2562
  • ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการดำเนินการด้านลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562
  • ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2560
  • ประกาศอัตราค่าบริการงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561
  • ประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และเซลล์เพราะเลี้ยง พ.ศ. 2564
  • ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 715/2563 เรื่องแนวปฏิบัติการทำความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอก
  • ประกาศเรื่องการจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา)
  • ประกาศการวิจัยอื่นๆ(ติดต่อกองบริหารงานวิจัย)
  • กฎหมาย