การยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มข.)

ให้บุคลากร/นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ โดยส่งถึงรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ในรูปแบบกระดาษ หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแจ้งความประสงค์ (จะส่งพร้อมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ หรือส่งแยกต่างหากก็ได้)

โดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ดังนี้

1. แบบฟอร์มประกอบคำขอยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ (สำหรับบุคลากร/นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ส่งเป็นไฟล์ PDF หรือ Microsoft Word

2. สำเนาบัตรผู้สร้างสรรค์ทุกคน (บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน/บัตรประชาชน)

3. ผลงานที่ใช้ในการยื่นคำขอ
   วรรณกรรม -> ไฟล์ผลงาน** ส่งเป็นไฟล์ PDF **
       • งานนิพนธ์ -> หน้าปก + เนื้อหา (ทั้งหมด หรือ 5 หน้าแรก + 5 หน้าสุดท้าย)
       • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -> Source code (ทั้งหมด หรือ 5 หน้าแรก + 5 หน้าสุดท้าย)
               1) คำอธิบายของโปรแกรมควรระบุ ประเภทของโปรแกรม เช่น เป็นเว็บแอป โมบายแอป หรือเดสก์ท๊อปแอป กลุ่มผู้ใช้เป็นกลุ่มใด
                และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาคืออะไร
               2) หากมีการขอลิขสิทธิ์หลายเวอร์ชั่น ควรอธิบายว่า version เดิม และ version ใหม่ แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหน
               3) หากเป็นโปรแกรมประมวลผลจะต้องใช้กับข้อมูลโดยทั่วไปได้ หรืออนุญาตให้ใช้กับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้
   ดนตรีกรรม -> เสียงบันทึก ** ส่งเป็นไฟล์ MP3/Audio file หรือ โน้ตเพลง หรือ โน้ตเพลง+เนื้อเพลง ** ส่งเป็นไฟล์ Word/PDF **
   นาฏกรรม -> ภาพการแสดง หรือ วิดีโอ พร้อมคำบรรยายประกอบท่าทางทุกขั้นตอน ** ส่งเป็นไฟล์ VDO (AVI/MP4)/Word/PDF **
   ศิลปกรรม -> ภาพผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ JPG **
       • จิตรกรรม
       • ประติมากรรม (ภาพผลงาน 4 ด้าน : ซ้าย ขวา หน้า หลัง)
       • ภาพพิมพ์
       • สถาปัตยกรรม
       • ภาพถ่าย
       • ศิลปะประยุกต์ / ภาพประกอบ แผนที่ โครงสร้างฯ
   ภาพยนตร์ -> ภาพยนตร์ หรือ Teaser ผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ VDO (AVI/MP4) **
   โสตทัศนวัสดุ -> วิดีโอผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ VDO (AVI/MP4) **
   งานแพร่เสียงแพร่ภาพ -> ภาพ/เสียงบันทึก ** ส่งเป็นไฟล์ VDO/MP3/Audio file **
    สิ่งบันทึกเสียง -> เสียงบันทึกผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ MP3/Audio file **
   งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ -> ภาพถ่ายผลงาน ** ส่งเป็นไฟล์ JPG **

ช่องทางในการยื่นเอกสาร สามารถเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ในการยื่นได้ ดังนี้
1. ยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
2. ยื่นผ่านสารบรรณคณะ/หน่วยงาน ของผู้สร้างสรรค์
3. ยื่นทางอีเมล์ -> จิตตะวดี หล้าหา : jittla@kku.ac.th

ระยะเวลาในการดำเนินการ
1. การจัดทำคำขอของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาใช้เวลา 3-5 วัน
2. การออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ของกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ใช้เวลา 1-2 เดือน
(ขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอของกองลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูลเพิ่มเติม
จิตตะวดี หล้าหา
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320 -2733
โทรมือถือ 08-6451-4455 เบอร์ภายใน 42132