แบบฟอร์ม (สำหรับ มข.)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ลิขสิทธิ์

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพและเซลล์เพาะเลี้ยง

พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มาตรา 52