ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหารและบุคลากร ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศ.ธิดารัตน์ บุญมาศ

รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์

ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล : ljirap@kku.ac.th

ภายใน : 42133

งานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

นายธรณ์เทพ ชำนิงาน

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

หัวหน้างานคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล : torntep@kku.ac.th

ภายใน : 42132

นางจิตตะวดี หล้าหา

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล : jittla@kku.ac.th

ภายใน : 42132

นางธัญชนก ชาติเสนา

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล : thakhan@kku.ac.th

ภายใน : 42134

นางสาววีรยา สมภาร

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล : weerso@kku.ac.th

ภายใน : 42763

นางสาวเพียงตะวัน โพนทอง

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล : pianpon@kku.ac.th

ภายใน : 42763

งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ

นางสาวพรรณรวี กบิลพัฒน์

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

หัวหน้างานอนุญาตให้ใช้สิทธิ

อีเมล : panravee@kku.ac.th

ภายใน : 42764

นางสาวจินดาพร พลสูงเนิน

นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา

อีเมล : chinph@kku.ac.th

ภายใน : 42134

น.ส.เบญจมาภรณ์ พงษ์ไทย

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย

อีเมล : benjaph@kku.ac.th

ภายใน : 42764

งานบริหารงานทั่วไป

นางสาววาสนา ชาทองยศ

นักจัดการงานทั่วไป

อีเมล : wasach@kku.ac.th

ภายใน : 48655

นางสาวสุมาลี สุวัฒน์ศรีสกุล

นักจัดการงานทั่วไป

อีเมล : ssumal@kku.ac.th

ภายใน : 50695