ทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ & ทรัพย์สินทางปัญญา

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม “ทุนนวัตกรรมและวิสาหกิจ & ทรัพย์สินทางปัญญา”
วันที่ 30 เมษายน 2567
ณ ห้อง ED-TEAL ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน :: คลิก>>