อุปกรณ์ปรับแต่งจมูกสำหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ (Nasal Creator Device)

ผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ และคณะ
เลขที่คำขอ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 15395
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท นีโอพลาสท์โตเมอร์ จำกัด
โทร 02-870-0995

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th