ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
มือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th

IPC KKU