วิสัยทัศน์

ประวัติความเป็นมาและผลงานดีเด่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการและนักวิจัย รวมถึงมีผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จำนวนมาก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองผลงานการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการสนับสนุนการให้บริการคุ้มครองผลงานทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น ดำเนินงานโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และต่อมาในปี พ.ศ. 2546 จึงมีการจัดทำระเบียบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ฉบับแรกขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มมีการจัดตั้งงานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ สังกัดอยู่ในกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต่อมามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดตั้งหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญา ขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2549 และตั้งชื่อว่า “สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Intellectual Property Management Office)” มีชื่อย่อว่า IPMO อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2550-2554 เริ่มมีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยต่างๆ ขึ้นมารองรับการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ยกตัวอย่างเช่น ประกาศจัดสรรผลประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา,  ประกาศค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลภายนอก, ประกาศขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช สัตว์ จุลชีพและเซลล์เพาะเลี้ยง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นต้น

ปี พ.ศ. 2555 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศให้ “สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีปรับโครงสร้างองค์กรภายในขึ้นใหม่ และในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ได้มีประกาศเปลี่ยนชื่อ “สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น” มาเป็น “ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Intellectual Property Center)” มีชื่อย่อว่า IPC และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน

ผลงานดีเด่นศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

  1. ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2556 ประเภทสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  2. ได้รับรางวัล IP Champion ประจำปี พ.ศ. 2561 ด้านองค์กรที่มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่น สาขาสถาบันอุดมศึกษา จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

วิสัยทัศน์

"ต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และประโยชน์สูงสุดอย่างเป็นธรรม "

ปณิธาน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มีความมุ่งมั่น ส่งเสริม และพัฒนา ขีดความสามารถด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำงานวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่การคุ้มครองและการใช้ประโยชน์ โดยการบริหารและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านต่าง ๆ ทั้งบุคลากร และเครื่องมือที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคและประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป

พันธกิจ

คุ้มครอง และปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์

ค่านิยม

สร้างการคุ้มครองในงานสร้างสรรค์และความคิด มุ่งจิตบริการ

วัฒนธรรมองค์กร

  1. ตรงต่อเวลา
  2. มีความตื่นตัว กระตือรือร้นต่อการเปลี่ยนแปลง
  3. ยึดถือคุณธรรม
  4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน ขยันอดทน สามัคคี
  5. มีจิตบริการ

สมรรถนะหลัก

  1. นำผลงานวิจัย เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ( IP Protection )
  2. นำผลงานวิจัย เทคโนโลยี หรือทรัพย์สินทางปัญญา ออกสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยี ( Technology Licensing )