การยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

** หากมีข้อซักถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานที่จะยื่นรับความคุ้มครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 หรือ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4320-2733 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6451-4455 หรือเบอร์ติดต่อภายใน : คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน (42132) คุณธัญชนก ชาติเสนา (42134) คุณวีรยา สมภาร (42763) หรือ E-mail : ip@kku.ac.th

ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นคำขอจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร (สำหรับบุคลากร มข.)
1. ให้บุคลากรและนักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ผ่านคณะ โดยเรียนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ (ทั้งนี้ท่านไม่ต้องส่งเอกสารตามข้อ 2. มาพร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์)
        หนังสือแจ้งความประสงค์

2. ให้บุคลากรและนักศึกษาประสงค์จะยื่นคำขอฯ กรุณาเตรียมข้อมูลการประดิษฐ์ เนื้อหารายละเอียดตามไฟล์ข้อ ก.- ฉ. และ ส่งเป็นไฟล์รูปแบบ Microsoft Word มายัง e-mail: ip@kku.ac.th ท่านสามารถศึกษา ตัวอย่างการเขียนคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร หรือ คำชี้แจงในการเตรียมคำขอ

        ก. แบบฟอร์ม Invention disclosure

        ข. รายละเอียดการประดิษฐ์

        ค. รูปเขียน (ถ้ามี)

        ง. ข้อถือสิทธิ

        จ. บทสรุปการประดิษฐ์

        ฉ. หนังสือยืนยันประเภทในการยื่นคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์อนุสิทธิบัตร

*** กรณีการประดิษฐ์ (หมายรวมถึงกรรมวิธี) ที่นำมายื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีการใช้พืช เห็ด สาหร่าย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เห็ด หรือสาหร่ายดังกล่าวมาเป็นส่วนประกอบในสิ่งประดิษฐ์ หรืออยู่ในขั้นตอนกรรมวิธีนั้น ๆ จะต้องมีการยื่น “คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 52) โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จะเป็นผู้ดูแลในการยื่นคำขออนุญาตฯ ดังกล่าว ทั้งนี้นักวิจัยจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำขออนุญาตฯ ตามที่ศูนย์ฯ ระบุไว้

3. ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ

4. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะจัดทำเอกสารประกอบ (หนังสือสัญญาโอนสิทธิ) ส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (โดยคณะผู้ประดิษฐ์แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ท่านละ 1 ฉบับ โดยไม่ต้องลงวันที่กำกับ)

5. ศูนย์ฯ รวบรวมเอกสารและส่งให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจลงนาม

6. ศูนย์ฯ ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ
– การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 2-5 ใช้เวลาประมาณ 2- 4 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมากกว่านี้ ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน
ที่ต้องแก้ไข ระยะเวลาในการเตรียม/การลงนามเอกสารประกอบการยื่นคำขอฯ และลำดับคิวคำขอฯ ที่ยื่นมาก่อนหน้า)
– การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้หนังสือรับรอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ปี ขึ้นไป /
สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ปี/ อนุสิทธิบัตร ใช้เวลา ประมาณ 2-3 ปี