รศ. ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด Pitching งานวิจัยเพื่อการต่อยอดทางธุรกิจ

รศ. ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ อาจารย์ประจำหลักสูตรวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมกิจกรรม Venture co-creation: Co-creation from deep tech to startups from 0-1 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยสำนักงานการจัดการสิทธิเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) จัดกิจกรรมวันที่ 23-26 เมษายน 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ มีคณะผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Origgin Ventures Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการสรรหาและลงทุนในผลงานวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึก(Deep Tech) จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งช่วยเพิ่มทักษะและแนวคิดในการต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงเชิงลึกสู่เชิงพาณิชย์ โดยภายหลังการจัดการอบรม มีการจัดการแข่งขัน Pitching สำหรับนักวิจัยและคณาจารย์จากผู้แทนของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ 11 สถาบันทั่วประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพงษ์ พวงมะลิ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม “Universal Cancer Screening” ที่สร้างความสนใจกับหลากหลายบริษัท และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง โดยได้รับเงินรางวัลและโอกาสในการพูดคุยและประสานงานต่อยอดในเชิงธุรกิจกับบริษัทร่วมลงทุนจากสิงคโปร์หลากกลายบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านการแพทย์ครบวงจร

Cr: เนื้อหาข่าว/ภาพ จากข่าวบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น