โมโนโคลนัลแอนติบอดีจำเพาะต่อพยาธิใบไม้ตับ

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สิทธิถาวร และคณะ
เลขที่คำขอ 2303000024
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท โอวีไบโอเทค จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท โอวีไบโอเทค จำกัด
โทร 080-4116110

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th