เครื่องปิดผนึกหลอดแอมพูล(Ampule)

ผู้ประดิษฐ์ คุณชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1603002140
บริษัทที่รับอนุญาต คุณชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์
สั่งซื้อได้ที่ คุณชิราวุธ ปทุมธนทรัพย์
โทร 080-4116110

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th