ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง

ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน / เดือน / ปีชื่อผู้ขอชนิดพันธุ์ประเภท
17 ต.ค. 2565นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐแบคทีเรีย Lysinibacillus sp. พันธุ์ WHจุลชีพรายละเอียด
17 ต.ค. 2565นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐแบคทีเรีย Lysinibacillus sp. พันธุ์ YLจุลชีพรายละเอียด
25 ก.ค. 2565ผศ.สุวรรณา เนียมสนิทแบคทีเรีย Enterobacter oryzae พันธุ์ 3LSO1จุลชีพรายละเอียด
2 มิ.ย. 2565รศ.วุฒิไกร บุญคุ้มไก่พันธุ์กระดูกดำ-เคเคยู 60พันธุ์สัตว์รายละเอียด
5 ส.ค. 2564รศ.สจี กัณหาเรียงไก่พันธุ์แดงดอกคูณพันธุ์สัตว์รายละเอียด
29 ต.ค. 2564รศ.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์KKU2500-3จุลชีพรายละเอียด
1 พ.ย. 2564รศ.สจี กัณหาเรียงไก่พันธุ์ขาวค้ำคูณพันธุ์สัตว์รายละเอียด