ขากรรไกรจำลอง

ผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ และคณะ
เลขที่คำขอ 2302002830
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท ไวร์คลับอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท ไวร์คลับอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
โทร E-mail : sutratlee@hotmail.com

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th