ตัวอย่างคำขอ

ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตร (การประดิษฐ์) / อนุสิทธิบัตร

ตัวอย่างคำขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างคำขอลิขสิทธิ์