การยื่นมาตรา 52 พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 – สำหรับบุคลากร มข.

เอกสารประกอบ (ในส่วนที่นักวิจัยที่ต้องกรอกและจัดเตรียม) ในการยื่น “คำขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวม พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 52)

1. แบบฟอร์ม คพ10 (ให้กรอกรายละเอียดชนิดของพันธุ์พืช เห็ด สาหร่ายที่ใช้ศึกษาทดลอง/ บอกแหล่งที่มา/ บอกจำนวนที่ใช้และจัดเก็บ) กรณีพันธุ์ฯ ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ หรือนำมาจากอุทยานแห่งชาติ ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการอนุญาตการนำเข้าและจัดเก็บด้วย

2. สำเนาโครงการที่ใช้ยื่นประกอบขอทุน (จำนวน 1 ฉบับ)

2.1 กรณีเปิดเผยโครงการที่ใช้ยื่นประกอบขอทุน ได้ ให้ใช้สำเนาโครงการเต็มฉบับ (ภาษาไทย)
2.2 กรณีเปิดเผยโครงการที่ใช้ยื่นประกอบขอทุน ไม่ได้ ให้สรุปโครงการ ตามเนื้อหาหัวข้อดังต่อไปนี้
ชื่อโครงการ
       > หลักการและเหตุผล
       > วัตถุประสงค์
       > จำนวนพืช/ปริมาณที่จะทำ/จัดเก็บ รวบรวม
       > วิธีดำเนินการ
       > ระยะเวลาดำเนินการ
       > งบประมาณ แหล่งที่มา
       > ผู้รับผิดชอบโครงการ
       > หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
       > ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงการที่ใช้ยื่นประกอบขอทุน

3. แผนที่ตั้งของสถานที่ทำการวิจัย**
** ภาพแผนที่ตั้งของสถานที่ สามารถใช้ภาพจาก Google map สำหรับกรณีแผนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ แผนที่ มข. (โดยระบุเครื่องหมายแสดงตำแหน่งให้ชัดเจน)

4. แผนที่ตั้งของสถานที่เก็บรวบรวมพืช (กรณีมีการจัดเก็บ หรือรวบรวมพืช)**

>>> ส่งไฟล์เอกสาร ตามข้อ 1-4 ในรูปแบบไฟล์ word มายังเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน :
นางธัญชนก ชาติเสนา Email: thakhan@kku.ac.th
นางสาววีรยา สมภาร Email: weerso@kku.ac.th
นายธรณ์เทพ ชำนิงาน Email: torntep@kku.ac.th

หมายเหตุ : กรณีเป็นงานวิจัยที่มีการใช้พืช เห็ด สาหร่าย หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เห็ด หรือสาหร่ายดังกล่าวในการศึกษาทดลอง วิจัยที่ มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องยื่น “ แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวเพื่อการศึกษาทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัถตุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า” ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 53) โดยให้ติดต่อเพื่อยื่นแบบแจ้งฯ ได้ที่กองบริหารงานวิจัย มข.