การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ – สำหรับบุคลากร มข.

1. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ยื่นเอกสาร หรือ ส่งไฟล์ word ดังต่อไปนี้ที่
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 โทร 0-4320-2733 ภายใน 42132-34 และ 42763-64
มือถือ 08-6451-4455 e-mail: ip@kku.ac.th คุณธัญชนก ชาติเสนา (42134) คุณวีรยา สมภาร (42763) คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน (42764)

        1.1 แบบฟอร์ม Invention disclosure    
       1.2 ไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้

       ก. ภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยภาพดังกล่าวต้องเป็นภาพเขียนลายเส้นขาวดำ หรือภาพถ่าย อย่างใดอย่างหนี่ง ที่แสดงลักษณะของสิ่งที่ออกแบบนั้น ซึ่งภาพที่ใช้ประกอบด้วย ภาพด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า ด้านหลัง และภาพทัศนียภาพ (หรือ perspective) โดยสามารถดู ตัวอย่าง

       ข. คำอธิบายลักษณะ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ และอธิบายการใช้งาน (กรณีภาพผลิตภัณฑ์ที่มองเห็นลักษณะ รูปร่าง ที่ชัดเจน จนสามารถบอกถึงการนำไปใช้งานได้ ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายก็ได้)

2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ

3. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)

4. ส่งเอกสารการยื่นคำขอให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจลงนาม

5. ส่งเอกสารไปยังสำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ – การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้เวลาประมาณ 1- 4 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมากกว่านี้ ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องแก้ไข ระยะเวลาในการเตรียม/การลงนามเอกสารประกอบการยื่นคำ ขอฯ และลำดับคิวคำขอฯ ที่ยื่นมาก่อนหน้า)

– การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้หนังสือรับรอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ปี ขึ้นไป / สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ ใช้เวลาประมาณ 2-4 ปี/ อนุสิทธิบัตร ใช้เวลา ประมาณ 1-2 ปี