การยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ – สำหรับบุคลากร มข.

1. ให้บุคลากรและนักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดยเรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (ทั้งนี้ท่านไม่ต้องส่งเอกสารตามข้อ 2. มาพร้อมหนังสือแจ้งความประสงค์)
        หนังสือแจ้งความประสงค์ยื่นคำขอ

2. ผู้มีความประสงค์จะยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ยื่นเอกสาร หรือ ส่งไฟล์ word ดังต่อไปนี้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 โทร 0-4320-2733 ภายใน 42132-34 และ 42763-64 มือถือ 08-6451-4455 e-mail: ip@kku.ac.th
2.1 Inventiondisclosure ออกแบบผลิตภัณฑ์
2.2 ไฟล์รายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้
ภาพผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยภาพดังกล่าวต้องเป็นภาพเขียนลายเส้นขาวดำ หรือภาพถ่าย อย่างใดอย่างหนี่ง ที่แสดงลักษณะของสิ่งที่ออกแบบนั้น ซึ่งภาพที่ใช้ประกอบด้วย ภาพด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า ด้านหลัง และภาพทัศนียภาพ (หรือ perspective) โดยสามารถดู ตัวอย่าง
หมายเหตุ กรณีภาพผลิตภัณฑ์ที่มองไม่เห็นลักษณะ รูปร่าง ที่ชัดเจน จนไม่สามารถบอกถึงการนำไปใช้งานได้ ขอให้ส่งคำอธิบายลักษณะ รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ และอธิบายการใช้งานด้วย

3. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของคำขอ และส่งให้ผู้ประดิษฐ์ตรวจสอบ

4. หากไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบส่งให้ผู้ประดิษฐ์และคณะลงนาม (พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ชุด (ไม่ต้องลงวันที่)

5. ส่งเอกสารการยื่นคำขอให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนาม

6. ส่งเอกสารไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ
– การดำเนินการต่างๆ ขั้นตอนที่ 1-5 ใช้เวลาประมาณ 1- 4 สัปดาห์ (ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมากกว่านี้ ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ต้องแก้ไข ระยะเวลาในการเตรียม/
การลงนามเอกสารประกอบการยื่นคำ ขอฯ และลำดับคิวคำขอฯ ที่ยื่นมาก่อนหน้า)
– การดำเนินการของกรมทรัพย์สินทางปัญญาจนได้หนังสือรับรอง สิทธิบัตรการประดิษฐ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 ปี ขึ้นไป / สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
ใช้เวลาประมาณ 2-4 ปี/ อนุสิทธิบัตร ใช้เวลา ประมาณ 1-2 ปี

** หากมีข้อซักถามเบื้องต้นเกี่ยวกับผลงานที่จะยื่นรับความคุ้มครอง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 หรือ
เบอร์โทรศัพท์ 0-4320-2733 เบอร์โทรศัพท์มือถือ 08-6451-4455 หรือเบอร์ติดต่อภายใน : คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน (42132) คุณธัญชนก ชาติเสนา (42134)
คุณวีรยา สมภาร (42763) หรือ E-mail : ip@kku.ac.th