การยื่นขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง – สำหรับบุคลากร มข.

ขั้นตอนและคำแนะนำในการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง  
  (ตามประกาศฯ มข. ฉบับที่ 145/2564)
  สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารในการยื่น “คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง” ประกอบด้วย

ดาวน์โหลด หนังสือแจ้งความประสงค์
1. ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ฯ ยื่นเอกสารคำขอผ่านคณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่ท่านสังกัด ถึง รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเอกสารการยื่นคำขอฯ ประกอบด้วย

1.1 แบบคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ รพ. 1( กรอกรายละเอียดและลงนามในเอกสาร) จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด แบบคำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ รพ. 1
1.2 แบบแจ้งความประสงค์การแบ่งผลประโยชน์ (กรอกข้อมูลและลงนามในเอกสาร) จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด แบบแจ้งความประสงค์การแบ่งผลประโยชน์
1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ ของคณะผู้วิจัย/ผู้ปรับปรุงพันธุ์ ( พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
ท่านละ 1 ฉบับ
1. 4 เอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
– สำเนาวารสาร/สิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน อย่างละ 1 ชุด
– สำเนาสัญญารับทุนฯ จำนวน 1 ฉบับ
– สัญญาการใช้ตัวอย่างชีวภาพ ( MTA) จำนวน 1 ชุด

2. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบความถูกต้องของคำขอขึ้นทะเบียนฯ

3. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาประกาศโฆษณาคำขอขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นเวลา 60 วัน (ประกาศโฆษณาคำขอขึ้นทะเบียนฯ)

4. การออกหนังสือขึ้นทะเบียน

4.1 หากประกาศโฆษณาแล้วไม่มีการคัดค้าน ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาจะออกหนังสือขึ้นทะเบียนฯ ให้ผู้ขอ
4.2 หากมีการคัดค้านเกิดขึ้น ศูนย์ฯ จะแจ้งให้ผู้ขอยื่นชี้แจงภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขอได้รับหนังสือรายละเอียดการคัดค้านดังกล่าว หากไม่ชี้แจงกลับมาในเวลาที่กำหนดถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวสำหรับเอกสารชี้แจงที่ยื่นมาจะถูกส่งต่อไปให้รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจเป็นผู้พิจารณา/ อาจมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาการคัดค้านดังกล่าว ก่อนเสนอให้อธิการบดีตัดสินต่อไป

หมายเหตุ : ถ้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ : นายธรณ์เทพ ชำนิงาน (torntep@kku.ac.th) นางธัญชนก ชาติเสนา (thakhan@kku.ac.th) นางสาววีรยา สมภาร (weerso@kku.ac.th)
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือเบอร์โทรศัพท์ 043-202733 หรือเบอร์ภายใน (มข.) 42134, 42763