ประชุมหารือการพิจารณาแก้ไข(ร่าง) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. การประชุมหารือ การพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และ อัตราการจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญ มาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และ นางจิราภร์ เหลืองไพรินทร์ ผู้ อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น ๖ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในการประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อประชุมที่สำคัญนำสู่การพิจารณา อาทิ การพิจารณาแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา การจัดสรรผลประโยชน์จากผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการถ่ายทอด เทคโนโลยี เพื่อให้การจัดสรรผลประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีในผล งานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิง พาณิชย์และด้านอื่นๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมอันเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างสรรค์ และนำผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์และด้านอื่นๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ซ้าย) และศาสตราจารย์ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ