มทร.รัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม เข้าศึกษาดูงานศูนย์ทระพย์สินทางปัญญา และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศึกษาต้นแบบการจัดคุ้มครองสิทธิ์ผลานวิจัยและนวัตกรรม และนำไปประยุกต์ในการพัฒนางานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในด้านงานวิจัย นวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี นำโดย ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง        รองอธิการบดีและรักษาการผู้อำนวยการสถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม และคณะทำงานเข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์      บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการศึกษาดุงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในครั้งนี้