ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งในระดับเบื้องต้น

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ พวงมะลิ และคณะ
เลขที่คำขอ 2201008373
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th