ไบโอเซนเซอร์ สำหรับตรวจวัดแอนติบอดี ที่มีผลต่อการปลูกถ่ายอวัยวะ

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ และคณะ
เลขที่คำขอ 2103000955
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th