เม็ดบีดส์ (beads) ของเชื้อแบคทีเรียเบอร์โคลเดอเรีย ซูโดมาลลิไอ

นักวิจัย ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน และคณะ
เลขที่คำขอ 1801000199
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th