ชุดทดสอบปฏิกิริยาแอนติบอดีต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง และทดสอบหาชนิดของแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง

นักวิจัย รองศาสตราจารย์อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 0601002987
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th