ชุดตรวจสำเร็จเพื่อประเมินความสมบูรณ์ของการดัดแปลงดีเอ็นเอด้วยไบซัลไฟต์ (bisulfite) และเมทิลเลตดีเอ็นเอ (methylated DNA)

นักวิจัย รองศำสตรำจำรย์เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1201002141
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th