ชุดน้ำยาสำหรับทดสอบฮีโมโกลบิน เอฟ (Hb F) ในเลือด

นักวิจัย รองศำสตรำจำรย์กุลนภำ ฟู่เจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ 1303001124
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th