ชุดตรวจวัดตัวบ่งชี้ภาวะมะเร็งท่อน้้าดี

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ชัยศิริ วงศ์คา และคณะ
เลขที่คำขอ 1303000478
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th