ชุดไพร์เมอร์สำหรับตรวจเชื้อ เพื่อติดตามประสิทธิภาพของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ

นักวิจัย ศาสตราจารย์อลิศรา เรือรืงแสง และคณะ
เลขที่คำขอ 21030010852 , 21030010853 21030010855 , 2103001087 และ 21030010859
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th