ชุดนํ้ายาตรวจหายีนอัลฟาธาลัสซีเมีย 1 จากตัวอย่างนํ้าครํ่าและเลือด

นักวิจัย ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ 2003001942
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th