ไพรเมอร์สำหรับตรวจยีนเซนเซอร์โปรตีนไคเนสดับเบิลยูเอแอลเค [Sensor protein kinase WalK (walK) gene]

นักวิจัย ศาสตราจารย์วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1703002047
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th