ไพรเมอร์ที่ใช้ตรวจสอบยีนฮีโมโกลบินอุบลราชธานี (Hb Ubol Ratchathani)

นักวิจัย ศาสตราจารย์สุพรรณ ฟู่เจริญ และคณะ
เลขที่คำขอ 1801007693
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th