ชุดอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ขนาดอนุภาค

No URL defined for Wonder PDF Embed
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพงศ์ อินทระ และคณะ
เลขที่คำขอ 2301003143
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th