ไพรเมอร์สำหรับตรวจยีน NKG2D

No URL defined for Wonder PDF Embed
นักวิจัย นางสาววิภาพร วงศ์เฟียง และ ศาสตราจารย์ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์
เลขที่คำขอ 2203001327
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th