กรรมวิธีผลิตฟิล์มพอลิเมอร์นาโนคอมโพสิตพอลิไวนิลิดีนฟลูออไรด์

นักวิจัย ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองใบ และคณะ
เลขที่คำขอ 2303001478
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th