กรรมวิธีการเตรียมวัสดุคาร์บอนกัมมันต์จากเส้นใยกัญชง สำหรับใช้เป็นวัสดุในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด ด้วยวิธีคาร์บอนไนเซชั่น (Carbonization) Version 2

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา โสตถิปิณฑะ และคณะ
เลขที่คำขอ 2203001693
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th