ชุดเคลื่อนย้ายโปรตีน

นักวิจัย รองศาสตราจารย์นิสันต์ สัตยาศัย และ นายพยนต์ คล้ายอ่อน
เลขที่คำขอ 20335
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th