อนุภาคนาโนทองแบบผงเคลือบด้วยลิแกนด์ที่มีหมู่ปลายเป็นกรดคาร์บอกซิลิก

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ พวงมะลิ
เลขที่คำขอ 2001002958
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th