กรรมวิธีการผลิตคาร์บอนกัมมันต์จากกากกาแฟ

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร่มเกล้า จันทราษี
เลขที่คำขอ 20033002404
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th