ชุดตรวจหากิจกรรมของเอนไซม์คาร์บาพีนีเมสด้วยอนุภาคทองนาโน

นักวิจัย รองศาสตราจารย์อรุณวดี ชนะวงศ์
เลขที่คำขอ 1603001730
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th