สารประกอบอนุภาคทองคำนาโนที่เชื่อมติดกับกรดแกลลิก

นักวิจัย รองศาสตราจารย์จุรีรัตน์ ดาดวง
เลขที่คำขอ 1701007297
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th