สารประกอบ 26-เมอร์แคปโต-16-ออกโซ-3, 6-9, 12, 15-เพนตะออกซาเฮกซะโคซาโนอิกแอซิด

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ธีระพงษ์ พวงมะลิ และคณะ
เลขที่คำขอ 2003000867
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th