พริกเรดซันอีสาน

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์สถียร
เลขที่คำขอ 065/2559
ประเภท พันธุ์พืช

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th