สูตรแป้งรวมมวล (agglomerated starch) สำหรับผสมในยาเม็ด

นักวิจัย ศาสตราจารย์ธเนศ พงศ์จรรยากุล และคณะ
เลขที่คำขอ 2403000461
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th