แผ่นฟิล์มยาชาที่มีส่วนผสมของสารสกัดผักคราดหัวแหวน

นักวิจัย รองศาสตราจารย์เข็มพร กิจสหวงศ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 22030000516
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th