อนุุพันธ์ของสาร 5,7-ไดไฮดรอกซี ฟลาโวน (5,7-dihydroxy flavone) จากใบเพกา

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนกพร เผ่าศิริ
เลขที่คำขอ 2103001232
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th