การสกัดแยก andrographolide และ 14-deoxy-11}12-didehydroandrographolide จากฟ้าทะลายโจร

นักวิจัย รองศาสตราจารย์ฉันทนา อารมย์ดี
เลขที่คำขอ 14030012020
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th