ชุดตรวจวิเคราะห์ 8-ออกโซ-ดีจี ในปัสสาวะโดยใช้อนุภาคนาโนทองและคาร์บอนดอท

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ และคณะ
เลขที่คำขอ 2103003467
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th