อุปกรณ์ควบคุมการสุกลามของอุปกรณ์จี้ตัดไฟฟ้าชนิดสองขั้ว

นักวิจัย ศาสตราจารย์โกวิท คำพิทักษ์
เลขที่คำขอ 100100565
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th