ถุงรองรับเลือดหลังคลอด

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สร้อย อนุสรณ์ธีรกุล และคณะ
เลขที่คำขอ 1503001666
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th